OKO? Even voorstellen…

Samenwerken

Vier koepels binnen het vrij onderwijs werken samen onder de naam OKO, of voluit Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers:

  • Federatie Steinerscholen – steinerscholen.be
  • Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)  –  voop.be
  • Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)  –  ipco.be
  • Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM)  –  fopem.be

De vier partners van OKO organiseren een gezamenlijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging vanuit gedeelde standpunten in diverse beleids- en adviesorganen van de Vlaamse overheid, zoals de Vlaamse Onderwijsraad, het Overkoepelend Onderhandelingscomité, diverse stuurgroepen en andere overlegorganen met betrekking tot het Vlaamse onderwijsbeleid.

Iedere koepel heeft zijn eigen pedagogische begeleidingsdienst, die werkt vanuit het specifiek project en inspeelt op de vragen van de eigen scholen en centra. Er wordt echter op regelmatige basis samengewerkt en uitgewisseld, wat soms leidt tot het opzetten van een gezamenlijk project.

OKO richtte het ondersteuningsnetwerk OKOplus op (www.okoplus.be). Dit ondersteuningsnetwerk staat ook open voor scholen die tot een andere onderwijskoepel behoren.

De samenwerking steunt op wederzijdse erkenning en respect. Elke partner neemt een eigen maatschappelijke positie in vanuit zijn levensbeschouwelijke, filosofische en/of onderwijspedagogische eigenheid.

OKO heeft een eigen plaats verworven in het onderwijsveld en in de regelgeving, ondanks het feit dat de onderwijsprojecten van de scholen en centra die aangesloten zijn nog niet in elke gemeente of regio aanwezig zijn.

Wat delen we?

 De vier partners van OKO delen in de eerste plaats de bekommernis voor vrijheid in onderwijs, als essentiële waarborg voor een verscheidenheid aan onderwijsprojecten. Deze verscheidenheid in visies op het wat, hoe en waarom van onderwijs beschouwen we als een rijkdom voor een democratische samenleving. Vanuit kritische reflectie en in open dialoog werkt OKO aan gedeelde of gesteunde standpunten met betrekking tot het onderwijsbeleid.

Zo maakte OKO een gezamenlijk memorandum op voor de regeerperiode 2019-2024: Memorandum van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.